Thesaurus > Related Words: Tibeto-Burman

  Words related to Tibeto-Burman

Related / Similar Words: Tibeto-Burman language

 

Definition:
 • a branch of the Sino-Tibetan family of languages spoken from Tibet to the Malay peninsula;

 •  
  Hyponyms: Qiang, Qiangic, Bai, Baic, Himalayish, Kamarupan, Karen, Karenic, Lolo-Burmese, Burmese-Yi, Kachin, Kachinic

   

   
    Search Thesaurus

  Search the meaning/definition of over one hundred thousand words!
   
   
    
    Feature Word
   
    Find words starting with:
     
  A
  B
  C
     
  D
  E
  F
     
  G
  H
  I
     
  J
  K
  L
     
  M
  N
  O
     
  P
  Q
  R
     
  S
  T
  U
     
  V
  W
  X
     
  Y
  Z